čeština
Regionální pracoviště Liberecko >> Činnost regionálního pracoviště

Činnost regionálního pracoviště

Regionální pracoviště Liberecko je jednak úřadem, který na území chráněných krajinných oblastí Český rájJizerské hory a Lužické hory vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/92 Sb. Rozhoduje přitom například o možnosti výstavby v CHKO, vyjadřuje se k hospodaření v lesích, stanovuje podmínky pro jakoukoliv činnost, která by mohla poškodit přírodní prostředí, vyhlašuje přírodní rezervace a památky nebo vede přestupková řízení s narušiteli zákona.

Zároveň je regionální pracoviště Liberecko odbornou organizací ochrany přírody a v rámci této činnosti zajišťuje inventarizační průzkumy přírody a odborný monitoring, vydává odborná stanoviska žadatelům a ostatním příslušným orgánům, zpracovává plány péče o chráněná území a stará se o naplnění těchto plánů. To provádí především řízením a financováním široké škály praktických opatření k podpoře zvláště chráněných částí přírody.
 
Další díl práce regionálního pracoviště spočívá v práci s veřejností. Děje se tak například organizováním přednášek nebo exkurzí pro vybrané skupiny veřejnosti, vydáváním tiskovin, psaním příspěvků do časopisů a novin, nebo například budováním vybavení pro návštěvníky – naučných stezek, turistických chodníků, vyhlídek nebo informačních tabulí. Z řad veřejnosti je jmenována skupina dobrovolných strážců přírody, kteří pomáhají dohlížet na dodržování ochranného režimu CHKO a informovat návštěvníky.

Regionální pracoviště Liberecko také vykonává podpou orgánů státní správy, zajišťuje krajinotvorné programy MŽP v regionu a také Operační program Životní prostředí.

Regionální pracoviště Liberecko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt